E字帖

声母:23个


b,p,m,f,d,t,n,l,g,k,h,j,q,x,zh,ch,sh,z,c,s,r,y,w
韵母:24个


ɑ,o,e,i,u,ü,ɑi,ei,ui,ɑo,ou,iu,ie,üe,er,ɑn,en,in,un,ün,ɑng,eng,ing,ong
整体认读音节:16个


zhi,chi,shi,ri,zi,ci,si,yi,wu,yu,ye,yue,yuɑn,yin,yun,ying
声调:24个

ā,á,ǎ,à,ē,é,ě,è,ī,í,ǐ,ì,ō,ó,ǒ,ò,ū,ú,ǔ,ù,ǖ,ǘ,ǚ,ǜ